Катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ представя своя уеб сайт

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ вече е представена в онлайн пространството чрез своя собствен уебсайт - https://leops.gea.uni-sofia.bg/ Катедрата може да последвате и в социалната мрежа Facebook.

В сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ може да откриете рубрики с актуални новини и обявления, подробна история на катедрата, представяне на преподавателите и докторантите, както и представяне бакалавърското, магистърското и докторското обучение, в което сме ангажирани. В секцията „Изследвания“ са представени научните разработки, осъществени от членовете, докторантите и дипломантите на катедрата през годините.


Обръщение на ръководителя на катедрата към посетителите на уеб сайта:

Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в рамките на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Науката ландшафтна екология, появила се на границата между основните науки география и биология, и интердисциплинарната научна област екология, се свързва непременно с името на професора по география в Бон Карл Трол. Той за първи път през 1939 г. въвежда термина ландшафтна екология. През втората половина на миналия век науката за ландшафта преминава през различни перипетии на своето развитие, но особено през последните две десетилетия бележи значителен напредък, продиктуван от иновативното въздействие на компютърните технологии и използването на различни бази от данни, с които се усъвършенстват непрекъснато изследваните пространствени и времеви модели.

Особен оттенък в научните разработки на колегите от катедрата има Европейската конвенция за ландшафта, подписана на 20 октомври 2000 г. (в Страсбург) и влязла в сила на 1 март 2004 г. Европейската конвенция за ландшафта е първият международен договор с акцент върху всички аспекти на европейския ландшафт. Той се прилага за цялата територия на 40 страни, влизащи в съвета на Европа и обхваща природни, селски, градски и извънградски райони. Конвенцията се отнася не само за запазените уникални ландшафти, но засяга и ежедневно използваните или деградирали пространства. Конвенцията е насочена към: защита, управление и планиране на всички ландшафти и повишаване на осведомеността за стойността на ландшафта като природен капитал.

Съществена стойност за ландшафтната екология имат хабитатните типове от екологичната мрежа NATURA 2000, както и хабитатните типове от EUNIS класификацията. Въз основа на синтаксоните много точно и бързо може да се извърши диференциация на ландшафтите, която е важна за ландшафтното планиране, изготвянето на политики и поддържането на нормативни преценки, както и определянето на приоритети за опазване на биоразнообразието. Важна част от изследователския процес на катедрата е насочен към „биогеографията и географията на почвите“, което е и наименование на една от докторантските програми, даваща съществен принос в изследванията. В научните търсения на катедрения колектив са застъпени оценката и остойностяването на екосистемните/ландшафтните стоки и услуги, както изследванията в направленията геофизика на ландшафта, геохимия на ландшафта, антропогенно ландшафтознание и др.

В сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ може да откриете рубрики с актуални новини и обявления, подробна история на катедрата, представяне на преподавателите и докторантите, както и представяне бакалавърското, магистърското и докторското обучение, в което сме ангажирани. В секцията „Изследвания“ са представени научните разработки, осъществени от членовете, докторантите и дипломантите на катедрата през годините.


Добре дошли в сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“!

проф. д-р Асен Асенов

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Изглед от село Згориград към отвесните скали на Врачанския Балкан

ггф