България увеличи площта на две Рамсарски места по река Дунав

Площта на Рамсарското място Комплекс Беленски острови нарасна до 18 330 ха с включване на допълнителни острови и земеделски площи покрай река Дунав. Мястото се формира от най–големия дунавски остров в България – Персин и девет по-малки острова, характеризиращи се със сладководни блата, сезонно заливани крайречни гори и обширни селскостопански земи и територии. Тук се срещат някои изключително редки видове растения като бялата водна лилия и четирилистното разковниче, както и световно застрашени видове птици като къдроглавия пеликан, големият креслив орел и водното шаварче. В началото на 2000 г. мащабните проекти за възстановяване на влажните зони на остров Персин бяха завършени успешно и мястото мигновено привлече към гнездене редица видове водолюбиви птици. С добавянето на новите територии Комплекс Беленски острови е най–голямото по площ Рамсарско място в България.
 
 
Комплекс Беленски острови. Снимка: Свилен Чешмеджиев
 
 
В северозападната част на страната, по поречието на река Дунав, се намира друг обект на опазване от Рамсарската конвенция - остров Ибиша. Неговата нова площ достигна 3364 ха. Към територията са добавени няколко острова, както и земеделски и обработваеми площи. Остров Ибиша е от изключително значение за опазване на различни видове земноводни, влечуги и бозайници, както и застрашени и защитени видове птици, като къдроглавия пеликан,  малкия корморан и червеногушата гъска. Самият остров е покрит с крайречна гора от заливен тип, представена от тополи, върби и др.
 
 
Остров Ибиша. Снимка: Свилен Чешмеджиев
 
 
В България активно се работи за опазването на Рамсарските места от Българско дружество за защита на птиците, което от дълги години се занимава с опазването на всичките 11 на брой Рамсарски места в България – Атанасовско езеро, Комплекс Беленски острови, Дуранкулашко езеро, остров Ибиша, местността „Пода“, Поморийско езеро, Комплекс Ропотамо, Шабленско езеро, езеро Вая, Сребърна и карстов комплекс Драгоманско блато.
 
Рамсарската конвенция е международно споразумение, сключено на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Основната й цел е опазване на влажните зони с международно значение за биоразнообразието.
 
 
Източник: БДЗП

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Родният дом на империатрица Жозефина - жената на Наполеон Бонапарт , о-в Мартиника

ггф