БАН обявява конкурс за трима докторанти по География

БАН обявява конкурс за трима докторанти по География

Обявените позиции за докторанти тази година са три - две по Картография и ГИС и едно по Климатология. Периодът за редовното докторантско обучение е 3 години, като докторантската стипендия е в размер на 450 лева, които не подлежат на данъчно облагане. Повече информация за условията на конкурса можете да получите от ръководителя на секция Физическа география - Георги Железов (Тел.: +359 2 979 3304 е-mail: gzhelezov@abv.bg; gzhelezov@gmail.com) и от ръководителя на секция ГИС - Стоян Недков (Тел.: +359 2 979 3360, е-mail: snedkov@abv.bg; snedkov@gmail.com). 

Пълен текст на обявата

БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г.

В срок от 18.08.2014 г. до 17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.

За справки - в обучаващите организации или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

  2. 2. Автобиография;

  3. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

  4. 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

  5. 5. Медицинско свидетелство;

  6. 6. Свидетeлство за съдимост;

  7. 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

  8. 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 

по  специалността                 от  01 до 05.12.2014 година,

по чужди езици                    от  15 до 19.12.2014  година.

 

Изисквания:  

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За департамента по География в НИГГГ

Департамент ”География” се занимава с изучаване на пространствената диференциация, динамиката и взаимодействието между процесите и явленията на природата и обществото на България и извън нейните граници. Такъв тип пространствена интерпретация се осъществява чрез прилагането на комплексен подход при научноизследователската дейност.
 
 
Департаментът извършва собствени научни изследвания, свързани с концепциите, развитието, мониторинга и реализирането на националната, регионалната и общинската политика в България. Той работи по основните национални и европейски научни приоритети, отнасящи се до сегашната и бъдещата организация на цялото географско пространство в страната.
 

Департамент „География” към НИГГГ е правоприемник на Географски институт на БАН, съществувал през периода 1950 – 2010 г. Географският институт е обособен като самостоятелно звено в системата на БАН през 1950 г. Изтъкнатият физикогеограф чл.-кор.проф. Живко Гълъбов става негов пръв директор. До началото на 1970-те години институтът извършва основните проучвания в областта на физическата и икономическата география на съвременна България. Резултатите от тях са публикувани в два пионерни труда: монографията “География на България” – в два тома, и Националния географски атлас.

 
Повече за департамента по География към НИГГГ на БАН, можете да прочетете тук. 
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Остров Сао Жорж, Азорски острови