Тестова игра: Реки в Западни Родопи

Западни Родопи притежават гъсто развита хидрографска мрежа и формират значителни по обем повърхностни водни ресури. Потреблението им има значение за функциониране на изградените хидроенергийни мощности, обезпечава битовата дейност и туристическата активност на населението. Настоящият тест предлага на читателите на Географ, поредица въпроси, посветени на хидрографските и хидроложките особености на речните течения, в този дял на планината. Автор на теста е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!

1. Коя е най-голямата, по дължина и площ на водосборния басейн, река в Западни Родопи?

2. Коя двойка „приток – главна река“ е вярна?

3. Западни Родопи се отводняват изцяло от десните притоци на р. Марица (или косвено, чрез р. Арда). Изключение представляват реките Доспат, Канина, Златарица и Бистрица, които принадлежат към басейна на р. Места. По билната линия на кой западнородопски рид, преминава вододелната ивица между двата главни водосбора?

4. Притоците на р. Марица, извиращи от Западни Родопи, формират центростремителна конфигурация в приустиевите си части, в границите на Пловдивско-Пазарджишкото поле, в което навлизат под голям наклон, като акумулират наносни конуси в подножията. Каква е правилната им последователност на вливане в главната река от запад на изток?

5. Някои реки в Западни Родопи (Триградска, Тенесдере, Широколъшка, Мулдавска и др.), преминават през окарстени пещерни и изворни комплекси, което е предпоставка за карстово подхранване. Коя е основната отличителна черта, на този тип подхранване, при годишното разпределение на речния отток?

6. Във високопланинските речни басейни на Западни Родопи, развити над 1600 m н.в., подобно на поречията от Рила и Пирин, в същия хипсометричен пояс, макар и по-слабо изразено, се установява специфичен тип отточен режим, с изразен зимен минимум (през м. февруари) на водните количества. Коя е причината за това?

7. Речните системи в Западни Родопи, с изключение на отделни участъци от горното течение на р. Арда, се отличават със слаба поройност, изразяваща се в малко на брой прииждания с кално-каменни (селеви) потоци. Коя причина няма отношение за тези характеристики?

8. В Западни Родопи са изградени едни от най-големите язовири в нашата страна („Доспат“, „Батак“, „Въча“, „Кричим“, „Цанков камък“, „Беглик“, „Широка поляна“). Кой фактор не е оказал значение за локализацията на хидротехническите съоръжения в планината?

9. По течението на коя река е изграден Баташки водносилов път с отделните ВЕЦ „Батак“, „Пещера“ и „Алеко“?

10. Коя двойка „минерален/балнеоложки курорт – преминаваща река“ е грешна?

Коментари (0)