Магистърска програма „ГИС и картография“

07.07.2016
Катедра „Картография и ГИС“, част от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием в магистърска програма „ГИС и картография“ за предстоящата учебна година.

Магистърската програма предлага богат набор от учебно съдържание, съчетаващо класическата наука с реалната бизнес среда в България. 
 
Обучението се осъществява в четири профила:
 
 
Основните дисциплини, които се изучават в магистърската програма, са:
 
Програмата е предназначена както за специалисти - бакалаври по География, Регионално развитие, Геология и др., така и за неспециалисти, които усвояват един семестър основните дисциплини, нужни за по-нататъшното обучение в магистърската програма.
 
Тематичното съдържание на знанията и уменията, които студентите придобиват по посочените направления включва:
 
 
 
 
 
 
Професионална реализация
 
Завършилите успешно магистърската програма “Географски информационни системи и картография” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, занимаващи се с изграждане на специализирани бази от пространствени данни, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др.
 
 
За катедрата
 
Преподавателите от катедрата провеждат обучение по разнообразни учебни дисциплини за квалификационно ниво бакалавър, както и по учебни дисциплини в магистърските програми „ГИС и картография”, „Планиране и управление на териториални системи“, „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“, „Археология“, „Археометрия“, „Биомениджмънт“, „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. В катедрата се провежда и обучение на докторанти по основните научни направления – картография, ГИС, дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи.
 
 
За повече информация посетете уеб сайта на катедрата на адрес http://gis.gea.uni-sofia.bg/
 

Коментари (0)