Oсвобождаване на планински кеклик във Врачанския Балкан

22.11.2016
През ноември месец 2016 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха освободени 48 птици от вида планински кеклик. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид. Използваната методология е чрез „полусвободно отглеждане”.

Птиците предвидени за освобождаване ще бъдат опръстенени, а на 20 от тях ще бъдат поставени специални предаватели. Проследяването на освободените птици ще даде информация за адаптивността на отгледаните по този метод индивиди сред природата.
 
 
Дейностите по възстановяването на популацията на Планинският кеклик на територията на Природен парк „Врачански Балкан” се осъществява от Дирекцията на парка със съдействието на доц. Христо Михайлов и преподаватели от катедра „Ловно стопанство” в Лесотехнически университет – София.
 
 
Планинският кеклик е ендемичен за Балканския полуостров вид. В България видът обитава силно пресечени скалисти терени в планините и предпланините, обрасли с храстова и тревна растителност. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на популацията на вида, както и промени в местообитанията.
 
 
 

Коментари (0)