39-тото преброяване на зимуващите водолюбиви птици показа малки числености и необичайно топло време

Участник в 39-тото преброяване на водолюбивите птици
05.02.2015
Тази година от 16 до 18 януари при необичайно високи за зимата температури се проведе 39-тото преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координирано от БДЗП.

Сравнително меката и топла зима в страната доведе до отчитането на по-малко „северни” видове птици от обикновено. Поради високите януарски температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна.
 
Два от най-пъстрите водолюбиви вида уловени заедно – клопач и бял ангъч, снимка Иван Пандъков
 
Традиционно, основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие и река Дунав. Там са установени 38 000 големи белочели гъски и 3 500 червеногуши гъски, а във водоемите от вътрешността на страната са регистрирани малко над 2 000 големи белочели гъски. Те, успоредно с белочелите водни кокошки и зеленоглавите патици, са сред най-многочислените птици, установявани през повечето от зимните преброявания. При студени зими, у нас се концентрират над 250 000 белочели гъски и почти цялата световна популация на червеногушата гъска. Така например през зимата на 2013 г. бяха установени рекордните над 54 000 червеногуши гъски в Приморска Добруджа.
 
Големи белочели гъски кацат в нива край Бургас. В района са установени около 30 000 големи белочели гъски и 500 червеногуши гъски, снимка: Иван Пандъков
 
Сред интересните наблюдения са множеството регистрации на черногуш гмуркач в редица вътрешни водоеми в различни райони на страната и регистрирането на видове като саблеклюни, кокилобегачи и бели ангъчи на нетрадиционни места. Интересните видове, които са установени включват тундрови лебеди, морски орли, малки, средни и големи нирци и много други.
 
 
Освен наблюденията на птиците, екипите на Българското дружество за защита на птиците установиха множество заплахи за природата - корекции на речни корита, замърсяване на реки, мащабна ловна преса, бракониерство.  
 
По време на преброяването край Бургас. В екипите се включиха експерти от БДЗП, БФБ, РИОСВ, ИАГ и др. Снимка: Иван Пандъков
 
Участниците в броенето бяха изправени пред множество трудности. Гъстата мъгла на места принуди екипите да отложат временно броенето в изчакване на по-благоприятни условия.
 
 
„Проучванията за състоянието на зимуващите птици са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, коментира Волен Аркумарев от БДЗП - национален координатор на преброяването. Резултатите могат да се интерпретират като показател за промените в средата и още веднъж да подчертаят ролята на птиците като важен индикатор за състоянието на средата, в която живеем.
 
 
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.
 
 
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Според последните данни популациите на някоит от световнозастрашените видове като малката белочела гъска и червеногушата гъска продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.
 
Неми лебеди. Екипите на БДЗП регистрираха неми, пойни и тундрови лебеди в по-големи числености по черноморското крайбрежие, снимка: Иван Пандъков
 
Повече информация за тенденциите и численостите на отделните видове можете да намерите в сайта на Wetlands International
 
 
Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването оказаха ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и община Гоце Делчев, които подпомогнаха преброяването в района на яз. Доспат и гр. Гоце Делчев.
 
 
 
За допълнителна информация:
 
Волен Аркумарев
БДЗП / БърдЛайф България
Координатор на среднозимното преброяване
тел: +359 879 119 084
e-mail: volen.arkumarev@gmail.com
 
 
 
 
 
 

Коментари (0)